PRODUCTEN & DIENSTEN

Producten & Diensten

Tekst Stempels

Transparante Friestalige stempels. Zeg het op zijn Fries!
Transparante Fryske stimpels. Sis it op syn Frysk!

Die cuts

Eindelijk dat pompeblêd kunnen verwerken in je creatie! In het rood of toch gewaagd in een ander dessin? Leef je uit met deze snijmallen!


Lang om let kin dat pompeblêd yn dyn kreaasje! Yn it read of dochs dryst yn in oar dessin? Oan dy de kar mei dizze die cuts!

Workshops

Creatief aan de slag? Tips & trucs leren of gewoon gezellig mooie dingen maken in een klein gezelschap? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Kreatyf dwaande wéze? Tips & trúks leare of gewoan gesellich nifelje yn in lyts fermidden? Nim kontakt op oer wat mooglik is.

Selsmakke

Cadeautjes waar liefde en aandacht in zitten, perfect als (kraam)cadeautjes of voor je interieur. In opdracht gemaakt, dus vorm en kleuren zijn steeds uniek.

Presintjes, fol mei leafde en oandacht binne perfekt foar in poppeslok of foar yn'e keamer. Ze wurde makke nei dyn kar, dus foarm en kleuren binne unyk!
Share by: